Scroll Top
2400 First Street, Suite 214 Fort Myers, FL 33901

Egzijans Lalwa Lojman

Gid Debaz yo

Pou nou ede w, ou dwe yon rezidan nan Lee County oswa yon lòt pwogram sèvis legal te refere w bay Lee County Legal Aid Society. Revni kay ou a dwe nan oswa pi ba pase 200 pousan nan nivo povrete jan gouvènman federal la etabli. Ou dwe genyen tou yon pwoblèm legal sivil ki tonbe nan domèn nou. Nou okipe kalite ka sa yo:

  • Kesyon Pwopriyetè/Lokatè
  • Degèpisman
  • Detainers ilegal

Gid adisyonèl

Dwe te yon rezidan kontinyèl nan Florid pou sis mwa ki sot pase yo.

Si yo te kondane w pou batri, atak, vyolans domestik batri, krim vyolan, abi seksyèl, abi sou timoun oswa abi sou granmoun aje, ou pa kalifye pou sèvis sof si direktè egzekitif la, apre w fin rankontre w epi apre w fin konsidere ka w la, deside otreman.

htHaitian Creole